Vítejte

STANOVY

 

RODINNÉ CENTRUM BATELÁČEK z.s.

 

 

Článek 1

Název a sídlo spolku:

Název: Rodinné centrum Bateláček z.s.,

Spolek užívá také zkrácený název: RC Bateláček z.s.

Sídlo: Nad Potokem 104/10, 588 51 Batelov.

(dále jen „spolek“)

 

 

Článek 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolný a nezávislý.

Sdružuje členy na základě společného zájmu, myšlenky a aktivit. Spolek je dobrovolnou nevládní neziskovou organizací registrovanou u MV ČR, č.j. VJ/1-1/94800/13-R, dne 17. 10. 2013, podle zákona č. 83/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků o sdružování občanů, který je s účinností od 1.ledna 2014 transformován na spolek v souladu s ust. § 3045 odst.1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Spolku bylo přiděleno identifikační číslo 022 352 18

Spolek je zřízen na dobu neurčitou.

 

 

Článek 3

Základní cíle spolku

Jedná se o nevýdělečnou činnost, která neslouží k řádnému výkonu určitého povolání. Účelem spolek je vytvoření příjemného tvořivého prostředí pro setkávání rodičů a dětí, ale také vytváření co nejširších podmínek pro aktivní zapojení občanů, zejména rodin s dětmi, do společenského a kulturního života.

Posláním spolku je posílení role rodiny a rodičovské výchovy ve společnosti, v rámci tohoto poslání má zejména podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a relaxační funkci.

Dále získávání sociálních návyků s důrazem na individuální dovednosti dítěte, rozvoj sociálně - komunikačních schopností a samostatného projevu.

Podpora harmonického, všestranného vývoje osobnosti dětí, začleňování dětí do dětského kolektivu.

Získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života.

 

Hlavní činnost

a) provozování rodinného centra (tj. zejména vytvoření možnosti pro rodiče s dětmi vzájemně se společensky a neformálně stýkat, vytvářet nová přátelství, předávat si své zkušenosti, vzdělávat se a aktivně využívat svých schopností a znalostí)

b) podporu volnočasových aktivit (např: organizování dětských programů, zájmových kroužků, tělovýchovných či kulturních akcí a dalších smysluplných činností celých rodin ve volném čase, či provoz herny apod.)

c) sociální prevenci pro rodiny s dětmi

d) posílení rodinného života

e) rozvoj komunity pro děti od kojeneckého věku do školního věku

f) iniciace a podpora aktivit zaměřených na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy

g) napomáhání ohroženým skupinám obyvatelstva ve své cílové skupině k aktivní seberealizaci prostřednictvím komunitní práce

h) stmelování členů spolku skrze aktivity pořádané pro celé rodiny

i) podporu vzdělávání v nejrůznějších oblastech dle aktuálního zájmu členů spolku (např. pořádání kurzů, seminářů, besed a přednášek apod.)

j) pomoc rodičům na mateřské dovolené udržovat jejich profesní orientaci a posílit jejich sebevědomí

k) získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života za účelem podpory rodin s dětmi a posilování prvořadé a nezastupitelné role rodiny a rodičovské výchovy

l) podporou „Úmluvy o právech dítěte ” sledovat oprávněné zájmy dětí ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji po stránce duchovní, duševní, tělesné a sociální

m) posilování rovné příležitosti pro muže a ženy, podílení se na prevenci a odstraňování diskriminace všech rizikových skupin

n) věnovat pozornost rozvoji pohybových aktivit dětí s přihlédnutím k věku a schopnostem toho kterého jedince.

o) spolupráci s ostatními organizacemi v místě (orgány státní správy a samosprávy, svaz žen, senioři, nezávislá sdružení, spolky a organizace, církev, školy, knihovna atd.)

p) fundrasing (tj. zabezpečování finančních prostředků pro rozvoj a udržení rodinného centra, příprava a řízení projektů, sponzorství)

 

Vedlejší činnost:

 

Rodinné centrum může provozovat doplňkovou činnost, za podmínky, že tato úzce souvisí s posláním spolku a případný zisk z této činnosti bude použit pro krytí výdajů na činnost hlavní. Doplňkovou činnost provozuje rodinné centrum za účelem lepšího využití všech svých hospodářských možností a za předpokladu, že tato činnost nenarušuje plnění hlavního účelu organizace, pro který byla zřízena.

Jedná se například o následující činnosti:

a) organizování akcí pro veřejnost (např. karnevaly, dětské dny, soutěže, jarmarky s dětskými výrobky apod.)

b) podporu volnočasových aktivit (např. zájmových kroužků a dalších smysluplných činností dětí ve volném čase)

c) podporu vzdělávání v nejrůznějších oblastech dle aktuálního zájmu veřejnosti (např. pořádání kurzů, seminářů, besed a přednášek)

d) poskytování (případně zprostředkování) dalších služeb jako je např. hlídání dětí, masáže kojenců, cvičení pro těhotné, odborné přednášky pro nastávající rodiče apod.

e) zprostředkovatelská činnost v oblasti reklamy a služeb

f) příležitostný nákup a prodej zboží pro děti a knih s rodičovskou tematikou

g) nájem nebytových prostor

h) jednorázové výlety, exkurze a jiné akce (výlety do přírody, divadelní představení, mikulášská a vánoční besídka, atd.).

i) organizování bazaru s dětským zbožím.

 

 

 

Článek 4

Členové spolku

Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let.

 

Podmínkou členství je:

- souhlas se stanovami spolku vyjádřený v písemné přihlášce

- podpora cílů a činnosti spolku

- řádné placení členských příspěvků

- vyplnění členské přihlášky

 

Členství vzniká kompletním vyplněním přihlášky, jejím odevzdáním výkonné radě spolku a zaplacením členského příspěvku.

 

Obsah přihlášky stanoví výkonná rada spolku.

 

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

 

Zánik členství:

- vystoupením na základě písemného oznámení výkonné radě; členství zaniká v den, na kterém se výkonná rada spolku a člen dohodnou

- úmrtím člena

- zrušením členství na základě rozhodnutí výkonné rady

- zánikem spolku

- automatickým ukončením členství, jestliže se člen nepodílí na činnosti spolku déle než rok nebo bezprostředně dvakrát po sobě nezaplatil v řádném termínu a ve stanovené výši členské příspěvky

 

Dokladem o členství je písemné potvrzení o členství vydané výkonnou radou.

 

Členové přípravného výboru spolku se stávají členy spolku dnem jeho registrace Ministerstvem vnitra ČR.

 

Práva a povinnosti členů:

 

- do mateřského centra chodí děti v doprovodu rodičů, kteří za ně zodpovídají

- podílet se na činnosti spolku v rámci svých možností, potřeb a zájmů

- obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření

- být informován o činnosti spolku

- využívat služeb spolku a dalších členských výhod a účastnit se akcí organizovaných spolkem.

-

Článek 5

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

- členská schůze

- výkonná rada

Členská schůze

- je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové spolku

- svolává ji výkonná rada dle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok

- členskou schůzi svolá výkonná rada také v případě, požádá-li o to písemně 1/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce

- členská schůze je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu členů

- členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů

- termín, místo konání a program členské schůze vyhlásí výkonná rada oznámením vyvěšeným na nástěnce v sídle spolku, nejméně deset dnů před datem konání

Členská schůze

a) rozhoduje o změnách stanov spolku

b) projednává úkoly spolku pro příslušné období

c) bere na vědomí rozpočet spolku a roční uzávěrku

d) rozhoduje o výši a termínu plateb členských příspěvků

e) volí a odvolává výkonnou radu

O členské schůzi se pořizuje zápis, který podepisuje výkonná rada spolku.

Zápisy o členských schůzích se uchovávají v archivu spolku po celou dobu jeho existence a každý člen spolku je oprávněn na požádání do zápisu nahlížet.

Výkonná rada

- je statutárním zástupcem spolku

- je nejméně tříčlenný orgán, který má předsedu a jednatele spolku

- předseda a jednatel mají rovnocenné pravomoci a mají oprávnění vystupovat a jednat jménem spolku a udílet plnou moc ostatním členům výkonné rady, kteří pak mohou také vystupovat a jednat jménem spolku

- přijímá rozhodnutí hlasováním, v případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy výkonné rady

- řídí běžný chod spolku, svolává členskou schůzi

- ze svého středu si výkonná rada volí předsedu spolku, který řídí její činnost a svolává schůze výkonné rady

- výkonná rada je svolávána dle potřeby

- schvaluje organizační řád spolku, rozhoduje o jeho změně a předkládá ho členské schůzi k informaci

- rozhoduje o užití darů, dotací a dalších příspěvků a odpovídá za hospodárné a účelné využití prostředků spolku v souladu s uvedenými cíli spolku

- schvaluje znění smluv mezi spolkem a jinými subjekty

- rozhoduje o vyloučení člena při neplnění členských povinností

- průběžně informuje členy spolku o své činnosti na nástěnkách v mateřském centru

Členství ve výkonné radě zaniká:

- odstoupením

- úmrtím

- odvoláním členskou schůzí

- zánikem členství ve spolku

Článek 6

Zásady hospodaření

 

Příjmy spolku tvoří dary, účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z příp. vedlejší činnosti dle čl.3 stanov.

 

Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činnosti podle těchto stanov a rozpočtem spolku.

 

Cílem činnosti spolku není dosažení zisku.

Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného radou.

 

Za hospodaření spolku odpovídá rada, která každoročně vypracuje finanční zprávu a předloží ji členské schůzi ke schválení.

 

Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami a ostatními vnitřními předpisy spolku.

Při zániku spolku rozhodne o majetku členská schůze.

Spolek vydává každoročně finanční a výroční zprávu, kterou předkládá členské schůzi.

 

Článek 7

Zánik spolku

Spolek zaniká rozhodnutím členské schůze.

Zánik spolku bude oznámen do 15 dnů příslušnému ministerstvu.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti schválením členské schůze.

Schválením těchto stanov se zrušují stanovy registrované Ministerstvem vnitra pod číslem registrace . VJ/1-1/94800/13-R, dne 17. 10. 2013.

 

V Batelově dne 01.01.2017